ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim – Biblioteka

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO”, informuje się, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202,

 

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail: iod-gokiw@wielopole-skrz.pl:

 

  1. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celem umożliwiania obywatelom korzystania z usług biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i promocji czytelnictwa (Podstawy prawne: art. 6 ust.1 lit: a, b, c, e, f RODO).

 

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególności takich aktów jak:  Ustawa o bibliotekach z 29 czerwca 1997,  Ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995,  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r z póź. zm. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.

 

  1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania. oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz generalnie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jednakże w przypadku upublicznienia danych w Internecie (np. na stronie internetowej GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim czy w mediach społecznościowych typu np. Facebook) w celu informacyjnym o działalności i promocji Biblioteki, czy promocji czytelnictwa, dane mogą być transgranicznie przetwarzane.

 

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla korzystania przez Państwo ze zbiorów bibliotecznych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  2. Czytelnik zapisujący się do biblioteki wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocji biblioteki ( ewentualne fotografie zamieszczane w lokalnej prasie, na stronie internetowej, facebooku i kronice biblioteki oraz gazetkach ściennych.) na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO
Skip to content