RODO – klauzula informacyjna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W  GMINNYM OŚRODKU KULTURY I WYPOCZYNKU W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie      o ochronie danych), – tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

 

Administrator danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z siedzibą w 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202 o następujących danych kontaktowych:

 

– adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202

– e-mail: iod-gokiw@wielopole-skrz.pl

– telefon: (17) 77 88 450 (wew. 1)

 

 

Inspektor Ochrony Danych     

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora:

– adres: Inspektor Ochrony Danych  w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

– e-mail:  iod@rodoinspektor.info

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu;  na podstawie prawa       – w celu wypełniania ciążących na GOKiW obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,    w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na naszym Ośrodku wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególnych takich aktów jak:

  – Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.)

  – Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

– pracownicy naszego Ośrodka, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

– upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą naszego Ośrodka, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,

– podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego Ośrodka, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla naszej działalności,

– uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym nasz Ośrodek jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej). W sytuacjach gdy, dla realizacji naszych celów ustawowych i statutowych, np. w ramach współpracy z międzynarodowymi  organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami realizującym działalność kulturalną, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V Rozporządzenia RODO.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania.

Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby).

 

Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane  w sposób automatyczny.

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

 

– prawo dostępu do przetwarzanych danych,

– prawo do  sprostowania danych,

– prawo  do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się                z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy.

Skip to content