Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 39 -110 Wielopole Skrzyńskie 202, 
  tel. (17) 77 88 450, e-mail: gokiw@poczta.onet.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod-gokiw@wielopole-skrz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie przyległym do siedziby GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim i FOK w Nawsiu  oraz zabezpieczenia mienia  GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim i FOK w Nawsiu  na podstawie art. Art. 9a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim i FOK w Nawsiu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim i FOK w Nawsiu.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie okresu wskazanego w pkt. 5 zapis jest automatycznie nadpisywany.
 10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Skip to content