REGULAMIN CZŁONKOSTWA W ZESPOŁACH ARTYSTYCZNYCH ORAZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I WYPOCZYNKU W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr   14/2019

Dyrektora

Gminnego Ośrodka Kultury

 i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim Z dnia 27 sierpnia 2019

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W ZESPOŁACH ARTYSTYCZNYCH

ORAZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STAŁYCH

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I WYPOCZYNKU

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

 

 • 1
 1. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku zwany w dalszej części regulaminu (GOKiW), w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach artystycznych

prowadzonych przez GOKiW.

 1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej GOKiW, w drukowanych materiałach informacyjnych oraz w siedzibie GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim nr 202.

 

 • 2
 1. Zapisy na zajęcia odbywają się w terminie sierpień-wrzesień, bezpośrednio u Instruktorów prowadzących zajęcia lub w siedzibie GOKiW.
 2. Kwalifikacji do grupy artystycznej dokonuje Instruktor.
 3. Za zgodą Instruktora zapisu na zajęcia można dokonać w terminie innym niż podany powyżej.
 4. Zajęcia odbywają się grupowo. Przynależność do grupy jest zależna od wieku i stopnia zaawansowania uczestnika. Program nauczania realizowany jest na  różnym poziomie trudności w zależności od możliwości uczestników.
 5. Wymagania wobec uczestników zajęć i sposób naboru do grupy, zespołu ustala Instruktor.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOKiW jest:
 7. zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
 8. dokonanie zgłoszenia Uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym – karta zgłoszenia – Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego,
 9. uiszczenie opłaty regulaminowej zgodnie z cennikiem GOKiW, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Ze względu na możliwość w miesiącu wrześniu zapisywania się i wypisywania się z zespołów w tym miesiącu wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie
 2. Opłaty wnoszone są z góry w dwóch ratach – pierwsza do 15 listopada, druga do 15 lutego. Sezon, za który obowiązuje opłata obejmuje 9 miesięcy licząc od października do czerwca.
 3. Opłaty można dokonywać:

– przelewem na konto bankowe GOKiW : 36917300020000080820000010

w tytule przelewu musi być podane:

– imię i nazwisko uczestnika,

– adres,

-rodzaj opłacanych zajęć,

– wskazanie opłacanej raty

lub  w siedzibie GOKiW (księgowość) od poniedziałku do piątku w godzinach    

od 9:00 do 16:00.

 • 3

 

 1. Dopuszcza się stosowanie opłat zniżkowych w wysokości 50 % w przypadku:

uczestnictwa tej samej osoby w więcej niż jednej formie zajęć (zniżka 50% dotyczy drugich i następnych zajęć).

 1. W indywidualnych przypadkach Dyrektor GOKiW może ustalić częściowe lub całkowite zwolnienie Uczestnika zajęć z opłat lub wydłużyć termin wpłaty za uczestnictwo w zajęciach.
 2. Podstawę do zwolnienia lub wydłużenia terminu stanowi wniosek Uczestnika albo Rodzica/Opiekuna Prawnego poparty opinią Instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za uczestnictwo w zajęciach w wyznaczonych terminach i nie uzyskania zgody od Dyrektora GOKiW na wydłużenie terminu płatności oraz zwolnienia z opłaty, uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy uczestników.
 4. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zajęć w trakcie sezonu uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy uczestników i nie uiszcza opłaty za drugą ratę.
 5. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez Instruktorów prowadzących zajęcia lub Pracownika GOKiW.
 6. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłaty.

 

 

 • 4

 

Środki uzyskane z wniesionych opłat przeznaczone będą na  podniesienie jakości pracy placówki i częściowe dofinansowanie zgrupowań, udziału w przeglądach , festiwalach, konkursach, warsztatach, uzupełnienie strojów dla zespołów, doposażenie instrumentów  muzycznych, wyjazdów krajowych i zagranicznych.

 

 • 5
 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora GOKiW: w Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim, Filiach w Nawsiu

Brzezinach, Broniszowie, w  budynku Kulturalno – Oświatowym w Wielopolu Skrzyńskim,

w Sali Gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wielopolu Skrzyńskim, w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Ludwika Zbroi w Brzezinach, Budynku Wielofunkcyjnym

     w Gliniku.

 1. Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i uzgodnionego z Instruktorem prowadzącym grupę.
 2. Obecność Uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez Instruktorów prowadzących zajęcia i odnotowana jest w dzienniku zajęć.
 3. W zajęciach nie biorą udziału Rodzice ani Opiekunowie Prawni małoletnich Uczestników zajęć.
 4. GOKiW zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje Uczestników lub Rodziców/Opiekunów Uczestników zajęć.
 5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników lub Rodziców/Opiekunów Uczestników zajęć.
 6. GOKiW zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć do dnia rozpoczęcia włącznie lub przerwania zajęć w wypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć.
 7. Informacje dotyczące odwołania, przeniesienia lub odpracowania zajęć przekazuje Instruktor lub Pracownik GOKiW.
 8. Zajęcia, które wypadną w dniach ustawowo wolnych od pracy nie podlegają odpracowaniu w innym terminie.
 9. Zajęcia, które się nie odbędą z przyczyn nieobecności Instruktora realizowane będą w innym terminie.
 10. Podczas zajęć małoletni uczestnik znajduje się pod opieką Instruktora prowadzącego.
 11. Odpowiedzialność Instruktora za opiekę rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia zajęć, a kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
 12. GOKiW odpowiada za opiekę Uczestników zajęć podczas dowozu i odwozu na zajęcia busem należącym do Urzędu Gminy lub wynajętym przez GOKiW.
 13. Miejsce zbiórki uczestników zajęć oraz trasa przejazdu busa dowożącego Uczestników na zajęcia zostaną ustalone przez Dyrektora GOKiW  z Uczestnikami zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich z Rodzicem  lub Opiekunem prawnym.
 14. Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 12 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
 15. GOKiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem Uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
 16. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać sali, pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora prowadzącego.
 17. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora elementów wyposażenia strojów, śpiewników itp. z sali gdzie odbywają się zajęcia.
 18. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni Opiekunowie tej osoby.
 19. Członek zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu stroje, kostiumy i rekwizyty. Zgubienie lub zniszczenie stroju, obuwia, rekwizytów itp. skutkuje zwrotem kosztów przez Członka zespołu a w przypadku osób niepełnoletnich przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 20. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia lub Pracownik dyżurny w GOKiW.
 21. Każda nieobecność na próbie lub planowanym występie musi być wcześniej zgłoszona osobiście lub telefonicznie przez Członka zespołu instruktorowi, a w przypadku osób niepełnoletnich przez Rodzica lub Opiekuna prawnego.
 22. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach powoduje wykreślenie

z listy Członków zespołu.

 1. GOKiW nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników zajęć podczas ich trwania, chyba że zostaną one przekazane do przechowania Instruktorowi lub Pracownikowi GOKIW. Prosi się o nie przynoszenie rzeczy cennych.
 2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 3. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń Instruktora bądź innego Pracownika GOKiW.
 4. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty, udział w festiwalach, zgrupowaniach , warsztatach itp., poza terenem i budynkami należącymi do GOKiW wymagają dodatkowej zgody Rodzica lub Opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

 

 • 6
 1. Obowiązki Uczestnika zajęć/ członka zespołu:
 2. wykonywanie poleceń Instruktora,
 3. systematyczne, punktualne oraz aktywne uczestniczenie w próbach, występach, zajęciach dodatkowych podnosząc swój indywidualny poziom artystyczny,
 4. dbałość o kostiumy, umundurowanie, instrumenty oraz inne mienie GOKiW,
 5. dostosowanie się do wytycznych Instruktora (np.: dotyczących stroju, uczesania, makijażu, zachowania itp.) podczas próby i w czasie występów zespołu.
 6. niepełnoletni Członkowie zespołów mają bezwzględny zakaz picia alkoholu

oraz palenia papierosów podczas zajęć i imprez organizowanych przez GOKiW,

 1. być koleżeńskim, życzliwym, i pomocnym wobec innych Członków zespołu,
 2. dbać o młodszych Członków zespołu zarówno na próbach, występach jak i wyjazdach,
 3. swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołów GOKiW, Gminy Wielopole Skrzyńskie, Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Województwa Podkarpackiego i Polski.
 4. w razie rezygnacji z przynależności do zespołu zwrócić kostiumy sceniczne i uzupełnić wszelkie zaległości finansowe. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za rozliczenie się z GOKiW materialne i finansowe ponosi Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika zajęć.
 5. zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem, wyrazić zgodę na jego przestrzeganie, przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulaminem podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika zajęć.

 

 

 1. Prawa Członków zespołu:
 2. wybierać i być wybieranym do Rady Zespołu,
 3. uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych

 przez GOKiW,

 1. otrzymywać nagrody i wyróżnienia,
 2. wysuwać wnioski dotyczące programowej działalności zespołu,
 3. uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych na terenie kraju i poza jego

   granicami, jak festiwale, projekty, zgrupowania, warsztaty itp.,

 1. wyjazd na festiwale, obozy, projekty, zgrupowania i wydarzenia artystyczne są wyróżnieniem Członka zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu i GOKiW na terenie kraju i poza jego granicami,
 2. Instruktor prowadzący ma również prawo do zmiany składu zespołu reprezentacyjnego,
 3. Instruktor prowadzący decyduje po konsultacji z Dyrektorem GOKiW

o uczestnictwie danego Członka zespołu w występie lub o   wyjeździe  na festiwal krajowy lub zagraniczny.

 1. o wyjeździe na festiwal, występ krajowy lub zagraniczny Członka zespołu w celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego decydują następujące kryteria kwalifikacji Członków:

– odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny,

– przydatność w realizacji programu artystycznego,

– ustalona przez Instruktora na podstawie dziennika zajęć liczba nieobecności i spóźnień,

– odpowiednia postawa społeczna i moralna,

– dobry stan zdrowia,

 1. Członek zespołu lub Rodzic Opiekun prawny osoby niepełnoletniej nie zakwalifikowanej  na występ ma prawo znać uzasadnienie decyzji Instruktora lub Dyrektora GOKiW. 

 

 1. Nagrody i kary dla Członków zespołów:
 2. Za aktywna twórczą postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz zespołu, długoletni staż w zespole oraz inne zasługi Członek zespołu może zostać wyróżniony i nagrodzony.
 3. Za ewidentne i świadome naruszenie niniejszego regulaminu Członek zespołu może zostać ukarany:
 4. ograniczeniem udziału w występach zespołu,
 5. wezwaniem Rodzica lub prawnego Opiekuna,
 6. niezakwalifikowaniem na wyjazdy zespołu,
 7. zawieszeniem w prawach Członka.
 8. skreśleniem z listy Członków zespołu,
 9. o przyznaniu kary lub nagrody decyduje Dyrektor GOKiW na wniosek Instruktora prowadzącego zespół.

 

 • 7

 

 1. Informujemy, że podczas zajęć, wydarzeń artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKiW będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób uczestniczących.

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków   statutowych GOKiW oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, promocji i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOKiW .

 

 1. Biorąc udział w zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez GOKiW pełnoletni uczestnicy oraz Rodzice i prawni Opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez GOKiW wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych podanych do wiadomości GOKiW oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zespołów lub grup zgodnie  Dane będą przetwarzane  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z uwzględnieniem  81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia w przypadku gdy przedstawiona osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Ponadto zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 1. Każdy zespół artystyczny lub grupa, może dodatkowo określić na piśmie

i przekazać wiadomości do stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady   obowiązujące w danej grupie zaakceptowane przez Dyrektora GOKiW.

 1. Wszystkie skargi i wnioski odnośnie pracy Instruktorów należy kierować ustnie lub pisemnie do Dyrektora GOKiW z opisem wniosku lub skargi wraz z pełnymi danymi zgłaszającego.
 2. Dyrektor GOKiW do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku lub skargi udzieli odpowiedzi pisemnej lub ustnej osobie składającej wniosek lub skargę.

 

 

 • 8

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2019r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu członkowstwa w zespołach artystycznych

oraz uczestnictwa w zajęciach stałych GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim 

Dla niepełnoletniego uczestnika zajęć

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO/UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH *)

 

Zespół/zajęcia…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego

            dziecka/podopiecznego* w zajęciach organizowanych przez GOKiW.

 1. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka / podopiecznego* w zajęciach poza siedzibą GOKiW (występy, koncerty, przeglądy, plenery, pokazy, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu procesu rekrutacji na zajęcia, a w przypadku zakwalifikowania – w trakcie uczestnictwa w zajęciach i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.  
 3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego* w zajęciach i wykorzystywanie jego wizerunku zgodnie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 4. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego podczas jego samodzielnego przybycia na zajęcia i powrotu do domu po ich zakończeniu/zobowiązuje się do osobistego odbierania dziecka z zajęć*.
 5. Oświadczam, że w razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku.
 6. Oświadczam, że zapoznałam(em) się szczegółowo z regulaminem członkostwa w zespołach artystycznych oraz uczestnictwa w zajęciach stałych Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim i  zobowiązuję się na jego przestrzegania.

 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika)

 

Miejscowość i data zgłoszenia ………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail: iod-gokiw@wielopole-skrz.pl:
 3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6

Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu;  na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,    w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń ( m.in. zapobiegania ewentualnym bezprawnym nadużyciom i oszustwom oraz ochrony i dochodzenia roszczeń), lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególności takich aktów jak:  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.),  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r z póź..zm. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne do wykonania umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 

 

Oświadczam że, zapoznałem się z Informacją dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

 

 

 

…………………………………………                                                                   …………………..……………………………………

/Miejscowość, data/                                                        /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika)

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu członkowstwa w zespołach artystycznych

oraz uczestnictwa w zajęciach stałych GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim 

Dla pełnoletniego uczestnika zajęć

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO/UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH *)

 

Zespół/zajęcia…………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko instruktora ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

PESEL: …………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez GOKiW.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu procesu rekrutacji na zajęcia, a w przypadku zakwalifikowania –  w trakcie uczestnictwa w zajęciach  i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.  
 3. Wyrażam zgodę wykorzystywanie mojego wizerunku zgodnie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałam(em) się szczegółowo z regulaminem członkostwa w zespołach artystycznych oraz uczestnictwa w zajęciach stałych Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim i zobowiązuję się na jego przestrzegania

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………

(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika)

 

Miejscowość i data zgłoszenia ………………………………………………………..

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail: iod-gokiw@wielopole-skrz.pl:
 3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6

Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu;  na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na Adminstratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,    w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń ( m.in. zapobiegania ewentualnym bezprawnym nadużyciom i oszustwom oraz ochrony i dochodzenia roszczeń), lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Zadania oraz obowiązki prawne ciążące na Administratorze wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególności takich aktów jak:  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.),  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r z póź..zm. oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

 1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne do wykonania umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Oświadczam że, zapoznałem się z Informacją dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) w GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim

 

 

…………………………………………                                           ..……………………………………

/Miejscowość, data/                                                        /czytelny podpis /

Załącznik nr 2

do regulaminu członkowstwa w zespołach artystycznych

oraz uczestnictwa w zajęciach stałych GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim 

 

 

 

 

Lp. Zajęcia Cena

I rata

Cena
II rata
1. Mażoretki 90 zł/ os 180 zł/ os
2. Taniec Nowoczesny 90 zł/ os 180 zł/ os
3. Teatr
„Kantor Wymiany Myśli”
90 zł/ os 180 zł/ os
4. Zespół Pieśni i Tańca
„Mali Wielopolanie”
90 zł/ os 180 zł/ os

 

 

Pobierz regulamin

Skip to content