DIAMENTOWY JUBILEUSZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELOPOLU

Od tysiącleci człowiekowi i jego historii wiernie towarzyszy książka. Jest ona jego pamięcią, skarbnicą jego wiedzy i doświadczeń. Można powtórzyć za wieszczem, że dzieła naukowe i literackie gromadzą naszych „myśli przędzę” i „uczuć kwiaty”. Przez wieki forma książki przeszła ogromną ewolucję – od zapisu na tabliczkach glinianych, kamieniu, papirusowych zwojach i od ręcznie przepisywanych ksiąg, do drukowanego kodeksu wydawanego w milionach egzemplarzy i formy elektronicznej w postaci e-booków lub dostępnej za pomocą iPodów.

Podobnie od tysiącleci istnieją miejsca, gdzie książki się gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia. Dawniej miejsca te nazywano książnicami, teraz zwiemy je bibliotekami. Duże czy małe, zasobne czy ubogie, były one i są nadal miejscem spotkań książek z czytelnikami. Znakiem czasu, znakiem ogromnego postępu w dziedzinie obiegu informacji są dziś mediateki, w których książka jest tylko jedną z form udostępniania intelektualnego dorobku ludzkości.

Jedną z kart historii bibliotek zajmuje Biblioteka Publiczna w Wielopolu Skrzyńskim. Została ona założona 16 stycznia 1949 r. Jej powołanie było efektem powojennej inicjatywy tworzenia ogólnodostępnych bibliotek. Na przestrzeni dziesięcioleci, w związku z reformami administracyjnymi, ulegała ona przemianom. W 1956 r. została przekształcona w Gromadzką Bibliotekę Publiczną, po kolejnych zmianach w 1973 r. przemianowano ją na Gminną Bibliotekę Publiczną, a 21 stycznia 1991 r. połączono z Ośrodkiem Kultury tworząc Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku. Kolejnymi siedzibami biblioteki były: barak szkolny, który spłonął 11 maja 1955 r. pochłaniając 58 ludzkich istnień i zbiory biblioteczne, budynek Gminnej Rady Narodowej, Urząd Gminy i Ośrodek Kultury.

Pierwszymi bibliotekarkami były (do 1955 r.) Klementyna Świętoń, Władysława Pipała i Cecylia Siuta. Później kolejno pracowali: Tadeusz Kołczak (1956 r. ), Maria Skałuba (1956-1958), Natalia Bieniek (1958-1963), Marian Gąsior (1963-1965), Michalina Rabacha (1965-1982), Dorota Łuszcz (od 1982 r.). W wyodrębnionym w 1974 r. Oddziale dla Dzieci były zatrudnione: Maria Paryś, Lucyna Śledziona, Józefa Zegar, Barbara Brzoza, Małgorzata Piękoś, Lucyna Targ i Maria Wójcik.

W Polsce Ludowej w Bibliotece obok udostępniania zgromadzonego księgozbioru realizowano liczne działania popularyzujące książkę i czytelnictwo: obchody „Dni Oświaty, Kultury, Książki i Prasy”, „Dni Książki Społeczno-Politycznej” , „Luty Miesiącem Książki i Prasy Rolniczej”, „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”, konkursy pod hasłem „Książka w samodzielnej pracy ucznia”, „Istota współczesnego patriotyzmu”, „Turniej jednego wiersza”, „Świat w oczach dziecka”, „Złoty kłos”, „Upowszechniajmy książkę rolniczą”. Organizowano także wieczory bajek, lekcje biblioteczne, projekcje przeźroczy, spotkania choinkowe itp. Formą upowszechniania czytelnictwa były w tamtych latach punkty biblioteczne, których było 9 w odległych przysiółkach Wielopola.

Przekształcenia ustrojowe po 1989 r. oraz przemiany cywilizacyjne wpłynęły na zmianę kształtu wielopolskiej biblioteki. Od 1991 r. wraz z Ośrodkiem Kultury jest ona finansowana przez samorząd gminy. Od 2004 r. w ramach programu „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki” uruchomionego przez Ministerstwo Kultury biblioteka corocznie pozyskuje dotacje na zakup nowości wydawniczych, dotychczas pozyskano 36 600 zł. Od 2005 r. Biblioteka posiada 3 komputery pozyskane z programu „Ikonka”  przeprowadzonego przez  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dzięki temu czytelnicy mają nieodpłatny dostęp do informacyjnych zasobów stron www. Po połączeniu z Ośrodkiem Kultury bibliotekarki angażują się w przygotowywanie i realizację imprez przez niego organizowanych.

Obok wypełniania zadania gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania księgozbioru oraz pomocy w wyszukiwaniu informacji współczesna Biblioteka Publiczna w Wielopolu realizuje takie formy prac kulturalno-oświatowych jak:

– konkursy: „Recytacja jednego wiersza”, „Wszystkie dzieci pięknie czytają”, „Zostań mistrzem ortografii”, „Wielopolszczyna – nasza mała Ojczyzna” oraz konkursy plastyczne

– uroczyste przyjęcie do grona czytelników uczniów klas I SP –„Pasowanie na czytelnika”

– akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

– spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi

– wycieczki do biblioteki

Są to imprezy cykliczne adresowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Organizując w/w formy promocji książki i czytelnictwa Biblioteka współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu Wielopola: Szkołą Podstawową, Publicznym Gimnazjum, Publicznym Przedszkolem, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, Urzędem Gminy oraz OSP. Swoją pomocą służą nam dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy zasiadają w jury w organizowanych przez nas konkursach, propagują nasze imprezy w swoich szkołach, pomagają w ich organizowaniu. Wspierają nas także dyrekcja oraz pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez dziesięciolecia dostrzegali wagę istnienia i funkcjonowania Biblioteki i wspierali ją swoją pomocą. Dzięki temu mogła ona wypełniać swe najważniejsze zadanie – służyć lokalnej społeczności.

By podsumować 60-letnią działalność Biblioteki Publicznej w Wielopolu 23 kwietnia zorganizowano uroczyste obchody jej diamentowego jubileuszu. Impreza rozpoczęła się prezentacją multimedialną pt. „60 lat Biblioteki Publicznej w Wielopolu”. Następnie młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Katarzyny Szczyrek zaprezentowała program artystyczny przybliżający rolę poezji i literatury w życiu człowieka. Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań przedstawicielom instytucji współpracujących z Biblioteką, władzom gminy, osobom szczególnie zasłużonym, aktywnym czytelnikom oraz byłym i obecnym pracownikom Biblioteki. Wieloletniej kierowniczce biblioteki Michalinie Rabacha wręczono odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznane przez ministra kultury. Przedstawiciele władz i instytucji złożyli na ręce Doroty Łuszcz – zastępcy dyrektora GOKiW (odpowiedzialnej za biblioteki) okolicznościowe adresy z gratulacjami. Na koniec przybyli goście zwiedzili Muzeum T. Kantora.

W uroczystości wzięli udział m.in.: wójt gminy Czesław Leja, przewodniczący Rady Gminy Robert Pieczonka, Lucyna Kloczkowska – kierownik działu instrukcyjno-metodycznego WiMBP w Rzeszowie, Maria Kozińska – dyrektor PiMBP w Ropczycach, Julian Zegar – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, dr Władysław Tabasz, dyrektorzy szkół i przedszkola: Krystyna Paryś, Teresa Świniuch, Barbara Musiał, Stanisław Paryś, ks. Tadeusz Kukulski Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez swoją pracę i obecność uświetnili diamentowy jubileusz Biblioteki.

Trudno zamknąć w słowach wszystkie oddziaływania i procesy, jakie stały się udziałem tysięcy czytelników Biblioteki Publicznej w Wielopolu na przestrzeni jej 60-letniej historii. Spotkanie z książką jest zawsze wielką przygodą, która pozostawia w duszy i umyśle czytającego niezatarty ślad. Dlatego trafnie pisał o bibliotece Carlos Ruiz Záfon, że “Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią.”Pasja czytania jest dla niektórych niezrozumiała, może dlatego, że nigdy nie zechcieli poznać tych światów, które powstają dzięki ogromnej wrażliwości, pomysłowości i wiedzy twórców literatury, a które z łatwością można odwiedzić i nimi się ubogacić. Tacy „antyczytelnicy” nawet nie wiedzą o ile są ubożsi. Ogromnym plusem ludzkiego postępu jest fakt, że ci którzy kochają książki i pragną się rozwijać mają możliwość bezpłatnego korzystania z intelektualnych skarbów zgromadzonych w bibliotekach, w tym także w bibliotece wielopolskiej. Jak to dobrze, że książka nie jest już dziś produktem elitarnym, że za jej nabycie nie trzeba płacić kilkoma wioskami z pańskiej posiadłości, i że nikt jej już dzisiaj nie przytwierdza łańcuchami do pulpitu i nie zamyka na kłódki.

Maria Wójcik

Skip to content