Regulamin

 

REGULAMIN

9 OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJI TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH

O NAGRODĘ IM. TADEUSZA KANTORA

 

 1. Miejsce i termin realizacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim  27-29.05.2016 r.

 

 1. II.                Cel:

1. Prezentacja, promocja dorobku artystycznego oraz wymiana doświadczeń amatorskich teatrów poszukujących, których twórczość nawiązuje do idei artystycznych kantorowskiego teatru.

2.  Przybliżenie uczestnikom Prezentacji aspektów teatralnych i plastycznych sztuki Tadeusza Kantora

 

 1. III.             Zasady uczestnictwa:
 1. W Prezentacjach mogą wziąć udział amatorskie grupy teatralne, realizujące spektakle autorskie, poszukujące własnej ekspresji scenicznej, odnoszące się w swojej pracy do poetyki metafory i symbolu, operujące szeroką gamą środków artystycznych.
 2. Czas trwania spektaklu do 60 minut.  Maksymalny łączny  czas montażu i demontażu scenografii to 40 minut . Prezentacje mogą mieć formę sceniczną lub plenerową. Łączna liczba osób (aktorzy, obsługa techniczna) w zgłoszonym zespole do 10 osób.
 3. Do udziału w Prezentacjach zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD). Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 25  kwietnia 2016 r. na podany niżej adres,.( decyduje data stempla pocztowego):

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie 202
lub drogą mailową : gokiw@poczta.onet.pl w tytule wiadomości wpisując „Prezentacje Teatrów Poszukujących” . Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie gokiw.

Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy ani płyt CD/DVD  z nagranym spektaklem.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania zapisu CD/DVD spektaklu.
 2. Organizatorzy mają prawo zgłosić do Prezentacji zespół działający w ich strukturze.
 3. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Prezentacjach zastaną poinformowane do dnia   05.05.2016 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Prezentacjach zakwalifikowanej grupy teatralnej jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej  w wysokości 50 zł od osoby w dniu rozpoczęcia  Prezentacji lub na konto bankowe

BS 36 9173 0002 0000 0808 2000 0010 ( w tym przypadku należy mieć ze sobą dowód wpłaty).

W przypadku, gdy zespół przyjeżdża tylko na jeden dzień i nie korzysta z noclegu koszt akredytacji wynosi 20 zł od osoby.

 1. Prezentacje mają charakter konkursowy. Spektakle oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
  Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli wyłoni laureata lub laureatów konkursu  i przyzna nagrody finansowe i rzeczowe. Przewidywana wysokość puli  nagród to 5000 zł. Nagrody rzeczowe to statuetki krzesła kantorowskiego.
  Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w konkursie.
 2. Po spektaklach prowadzone będą panele dyskusyjne o charakterze otwartym. W panelu mogą uczestniczyć wszystkie grupy teatralne jak również widzowie.

 

 1. IV.              Informacje dodatkowe:
 1. Organizatorzy dysponują sceną o wymiarach 7m x 5m, nagłośnieniem i oświetleniem ( szczegółowy schemat sceny i oświetlenia do pobrania ze strony Internetowej WWW.gokiw.wielopole-skrz.pl).
 2. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych do spektakli.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
 4. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania  w celach informacyjnych i promocyjnych materiałów zarejestrowanych dowolnymi technikami ( foto/video/audio) powstałych w czasie trwania Prezentacji.
 6. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku zawartego w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w działaniach festiwalowych.
 7. Grupy teatralne przyjeżdżają na własny koszt.
 8. Na czas trwania Prezentacji organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym grupom teatralnym noclegi
  ( piątek/sobota, sobota/niedziela) i wyżywienie (piątek: kolacja, sobota: śniadanie, obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad)
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Prezentacji po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
 10. Szczegółowych informacji o Prezentacjach udziela Katarzyna Sikora ( Tel. 17 77 88 450)

 

REGULAMIN 9 Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących